เจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของเขาค้อ ลักษณะเป็นเจดีย์สีขาว สถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ บริเวณยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่เขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ใน ประเทศไทย
 
 
เดิมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ กับสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม อำเภอเขาค้อ เนื่องจากในอดีตเคยเป็นพื้นที่ ที่มีการสู้รบ ระหว่างคนไทยด้วยกันเองมาอย่างยาวนาน จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต และเลือดเนื้อจำนวนมาก ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยทั้งชาติ
 
การมีพระบรมธาตุในพื้นที่จะเป็นสิริมงคล ก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ประกอบกับแผนการพัฒนาเขาค้อ ได้ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง มีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ และที่สำคัญราษฎรมีความรัก และหวงแหนในแผ่นดิน ที่แลกมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อ และหยาดน้ำตาของทหารหาญและพี่น้องคนไทยจำนวนมาก
 
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลึก หลังสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม ได้กราบบังคมทูลว่ามีเศรษฐีนีท่านหนึ่ง มีความประสงค์จะขอสร้างพระสถูปเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสกับ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ว่าควรจะให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกว่า
 
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ และข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงร่วมใจกันสร้างองค์เจดีย์กาญจนาภิเษกขึ้นมา และอัญเชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเขาค้อตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
 
การมาเที่ยวเขาค้อ และได้มีโอกาสมาไหว้พระที่เจดีย์กาญจนาภิเษก จึงถือเป็นการเสริมสิริมงคลสำหรับผู้มาเยือนเขาค้อทุกคนด้วยเช่นกัน
 
เจดีย์กาญจนาตั้งอยู่ในตำบลเขาค้อ ริมเส้นทางหลัก ถนนสาย 2196 ใกล้ไปรษณีย์เขาค้อ เป็นเส้นทางหลักสำหรับการท่องเที่ยวที่เดินทางสะดวกมาก
 


  • จุุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆ บนเขาค้อ 1. จุดชมวิวทะเลหมอก เป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย ริมถนนสาย 2196 บริเวณเยื้องกับหน่วยงานราชการหลายแห่งในอำเภอเขาค้อ ...

  • แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ และได้ท่องเที่ยวท่ามกลางกิจกรรมสนุกสนานในบริเวณทุ่งกังหันลมแห่งนี้ ทุ่งกันหัน...

  • วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือชื่อเดิมว่า สถานปฏิบัติธรรม พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในบริเวณผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีภูม...

  • เขาค้อ เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแห่งคอมมิวนิสต์ เป็นพื้นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน (ช่วง พ.ศ. 2511-2525 ) ในยุคที่เขาค้อถือเป็นดิ...

  • พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร จัดสร้างโดยบรรด...

  • น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวชม เพราะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในที่เดียวกัน น้ำตกศรีดิษฐ์...

  • ทุ่งแสลงหลวง ฝั่งอ.เขาค้อ เป็นทุ่งแสลงหลวงที่อยู่ในเขตตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา ที่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง(พิษณุโลก) ประมาณ 60 กม. สภาพ...
Visitors: 6,389