ข้อมูลอำเภอเขาค้อ article

คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์  เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
คำขวัญอำเภอเขาค้อ  ดินแดนแห่งขุนเขา ลำเนาพนาไพร งามจับใจทะเลหมอก พันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว เรื่องราววีรชนผู้กล้า ตระการตาพระตำหนักเขาค้อ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ที่ 1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
พิกัด     16°38′0″N 100°59′54″E
หมายเลขโทรศัพท์  0-5672-8044, 0-5672-8066
 หมายเลขโทรสาร  0-5672-8066
เว็บไซต์อำเภอ     https://www.facebook.com/amperkhaokho
ประวัติความเป็นมา

จากความขัดแย้งทาง ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย จึงทำให้เกิดสงคราม ก่อการร้ายขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยเฉพาะเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย ซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพิจารณาแล้ว เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม สภาพทั่วไปเป็นป่าเขาสลับซับ ซ้อนยากที่รัฐบาลจะปราบปราบได้โดยใช้เขาค้อเป็นศูนย์กลาง

  ต่อมากองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในการต่อสู้กับผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดตั้งกองบัญชาการผสม 394 ขึ้นที่สนามบินอำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2511 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ ตั้งของชุดควบคุมที่ 33 และได้ดำเนินการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกันมาก โดยผ่าน ยุทธการที่สำคัญๆ รวม 13 ครั้ง เช่น ยุทธการภูเขาเถ้า ยุทธการ รามสูร ยุทธการผาเมือง- เผด็จศึก 1-3 ยุทธการผาเมืองเกรียงไกร ฯลฯ เป็นต้น

  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2514-2515 กองทัพภาคที่ 3 ได้เริ่มสร้างถนนแยกจากสาย พิษณุโลก-หล่มสัก ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 100 บ้านแคมป์สนไปยังบ้านเล่า ลือ และในปี พ.ศ.2517 ได้มีแนวความคิดที่จะลดความกดดันขัดขวางคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย (พคท) โดยสร้างถนนอีกหลายสายบ้านบ้านนางั่ว-สะเดาพง เพื่อ เชื่อมกับถนนสายแรกที่บ้านสะเดาะพง แต่ได้รับการขัดขวางต่อต้นอย่าง รุนแรง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก

  ในปี พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม กองรบพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชดำริให้ใช้ " แผน ยุทธศาสตร์พัฒนา " เพื่อยุติสถานการณ์สู้รบ โดยที่จะใช้พื้นที่สองข้างทาง เป็นประโยชน์กับราษฎรทั่วๆไป มิใช่เฉพาะทหารเท่านั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ จัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เป็นทุนในการก่อสร้างทางครั้ง แรก โดยตั้งเป็น " กองอำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเช็ก" โดยมีงานหลักคือการ ก่อสร้างทางลาดยางสาย ทุ่งสมอ-เขาค้อ ตลอดสาย การฝึกราษฎรอาสาสมัคร การจัด สรรที่ดินทำกินให้กับราษฎร การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเรียกโครงการ นี้ว่า " โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเช็ก " ดำเนินการโดยเริ่มเมื่อวัน ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2520 เป็นต้นมา

  ต่อมากระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นความสำคัญของบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ เมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2527 โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2527 โดยรวมเอา พื้นที่ตำบลแคมป์สน จำนวน 12 หมู่บ้าน ต.ทุ่งสมอ จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งแยก มาจากอำเภอหล่มสัก และพื้นที่ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง อีก 3 หมู่บ้าน ซึ่ง พื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเป็นพื้นที่ โครงการตามพระราชดำริโครงการพัฒนาลุ่ม น้ำเช็กเดิม จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ ขึ้นกับอำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์

  สำหรับเหตุผลการจัดตั้งชื่อกิ่งอำเภอเขาค้อ มีอยู่ว่า " เนื่องจากบริเวณ ที่ตั้งกิ่งอำเภออยู่ในบริเวณเขาค้อ สภาพพื้นที่ทางธรรมชาติเป็นภูเขาและมี ต้นค้ออยู่มาก และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือชื่อเขาค้อเป็นที่รู้จักทั่ว ไป ในฐานะเป็นพื้นที่ที่มีพลเรือน ตำรวจ ทหาร ได้พลีชีพเพื่อชาติไทย ในการ กวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ อันเป็นวีรกรรมที่ทราบโดยทั่วกัน

  กิ่งอำเภอเขาค้อ ได้มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ตลอดมา โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว เขาค้อได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเขาค้อ ขึ้นเป็นอำเภอเขาค้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอน ที่ 107 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2534 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยมุ่งหมายที่จะให้อำเภอเขาค้อเป็น หน่วยงานของทางราชการที่จะอำนวยบริการของรัฐบาลไปสู่ประชาชนได้กว้าง ขวาง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความเจริญทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อตั้งอยู่ในบริเวณบ้านกนกงาม (บ้านเขาค้อ) ติดถนนสาย แคมป์สน - สะเดาะพง ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 21 มีพื้นที่ประมาณ 1,333 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก
- ทิศใต้ติดต่อกับ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเนินเขาใหญ่น้อย บางแห่งสูงชัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 500 - 1,400 เมตร ในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 3 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูฝนฝนตกชุก ลำน้ำสำคัญคือแม่น้ำเข็ก ลำห้วยเสลียงแห้ง ลำห้วยสะเดาพง ลำห้วยค้อ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ป่าไม้ และแร่ธาตุ เช่น ดีบุก วุลแฟรม ซีไลท์ สังกะสี พลวง ทองแดง

การคมนาคม การเดินทางติดต่อระหว่างกิ่งอำเภอตำบลหมู่บ้านเป็นโดยสะดวก เนื่องจากมีถนนลาดยาง ผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน

เส้นทางที่สำคัญมี 4 สาย คือ
- ทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก - หล่มสัก(ทางหลวงสาย 12) ผ่านพื้นที่อำเภอทางทิศเหนือ
- ทางหลวงชนบทสายแคมป์สน - หนองแม่นา - สะเดาะพง (ทางหลวงสาย 2196)
- ทางหลวงชนบทสายนางั่ว - สะเดาะพง - แคมป์สน (ทางหลวงสาย 2257)
- ทางหลวงชนบทสายบุ่งน้ำเต้า - สะเดาะพง
 

ข้อมูลการปกครอง

อำเภอเขาค้อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทุ่งสมอ   (Thung Samo)   11 หมู่บ้าน      
2. เเคมป์สน  (Khaem Son)   14 หมู่บ้าน       
3. เขาค้อ   (Khao Kho)   14 หมู่บ้าน            
4. ริมสีม่วง   (Rim Si Muang)   6 หมู่บ้าน

5. สะเดาะพง   (Sado Phong)   5 หมู่บ้าน
6. หนองแม่นา (Nong Mae Na) 10 หมู่บ้าน
7. เข็กน้อย   (Khek Noi)   12 หมู่บ้า

รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
เทศบาล 1 แห่ง คือ
- เทศบาลแคมป์สน
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแคมป์สนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่งคือ  
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสมอทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาค้อ ตำบลริมสีม่วง และตำบลสะเดาะพงทั้งตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่นาทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเข็กน้อยทั้งตำบล

 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.  เกษตรกร
2.  รับจ้าง
3.  ทำกิจการรีสอร์ท, ที่พัก
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1.  ทำของที่ระลึก
2.  รับจ้าง (กรณีว่างเว้นจากการทำการเกษตร)
 
3.จำนวนธนาคาร มี 2 แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารกสิกรไทย          โทร. 0-5675-0045
2.  ธนาคาร ธกส.               โทร. 0-5672-8070
ข้อมูลด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์   โทร. 0-5675-0045
2.  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม            โทร. 0-5672-8070

ด้านทรัพยากรที่สำคัญของอำเภอ

1.  อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
2. 
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลว
3.  น้ำตกศรีดิษฐ์
4.  สวนสัตว์เปิดเขาค้อ
 

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 37,082 คน (พ.ศ. 2557)
2.จำนวนพื้นที่ 1,333 ตร.กม.
4.ความหนาแน่นของประชากร 27.81 คน/ตร.กม.
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1.  มะระหวาน
2.  กะทกรก (เสาวรส)
3.  กระชายดำ
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
ลำน้ำเข็ก 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง 

 
อำเภอเขาค้อ
Khaokho.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Kkhaokho Page